Waterzuivering glastuinbouw: wat zijn de eisen?

Sinds 1 januari 2018 geldt een waterzuiveringsplicht voor de glastuinbouw. Dit betekent dat u al uw spui- en drainwater, voordat u deze mag lozen, moet zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Dat geldt voor lozing op het riool en op het oppervlaktewater.

Verplicht voor alle glastuinbouwbedrijven

De verplichte waterzuivering van gewasbeschermingsmiddelen geldt voor alle glastuinbouwbedrijven, ook voor bedrijven met grondgebonden teelten en ondersteunend glas.

Wie zijn vrijgesteld van de zuiveringsplicht?

Bedrijven die kunnen aantonen dat zij niets lozen en bedrijven die geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, hoeven geen zuiveringsinstallatie aan te schaffen of een mobiele installatie in te zetten.

Waarom moet u water zuiveren?

Dat moet van 'Brussel'. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt zich ten doel dat alle Europese wateren in 2015 een 'goede toestand' hebben bereikt en dat bedrijven binnen heel Europa duurzaam omgaan met water. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal twee periodes van zes jaar, tot uiterlijk 2027. De bescherming van wateren heeft zowel betrekking op rivieren, meren, kustwateren als op grondwater.

Toezicht en handhaving

De handhaving van de zuiveringsplicht is begin 2018 gestart. Het bevoegd gezag werkt nog steeds aan de uitwerking van de werkwijze voor toezicht en handhaving, maar de eerste controles zijn wel in gang gezet, onder meer in Westland en Oostland. Toezicht en handhaving op de waterzuivering in de glastuinbouw is de verantwoordelijkheid van de omgevingsdiensten.

Wilt u weten wat de opties zijn voor waterzuivering? Lees verder


Neem contact op